Regulamin

Konkurs “GOBACKPACK – Zapłać podróżą za plecak”

Regulamin Konkursu „GOBACKPACK – Zapłać podróżą za plecak” przeprowadzonego na stronie internetowej www.go-backpack.pl

I. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu “GOBACKPACK – Zapłać podróżą za plecak” (dalej jako „Konkurs”) jest:

FAM M.Gabryołek sp.j. (dalej jako „Organizator”), z siedzibą przy ul. Rdestowej 67, 81-577 Gdynia, NIP: 5861025151, właściciel i administrator strony internetowej pod domeną www.go-backpack.pl; profili na portalu społecznościowym Facebook: „Wilcza Strona”, „Jack Wolfskin Polska” oraz „e-horyzont.pl”, zwanych dalej jako „Fanpage FB”.

oraz sklepy partnerskie, których adresy znajdują się w zakładce „Partnerzy” na stronie internetowej: www.go-backpack.pl.

 1. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pośrednictwem Fanpage’a Jack Wolfskin Polska., strony internetowej oraz reklam w Internecie. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie konkursowej Organizatora oraz w zakładce „Notatki” na Fanpage’u FB Jack Wolfskin Polska.

 2. Fundatorem nagród jest Organizator.

 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.04.2018 r., z chwilą jego ogłoszenia w Internecie oraz publikacji strony internetowej www.go-backpack.pl i trwa do 31.08.2018 r., do godziny 23:59.

 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 3. W Konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i zaakceptowała Regulamin Konkursu.

 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

4.1 Zakup plecaka marki Jack Wolfskin w czasie trwania akcji promocyjnej, w sklepie Jack Wolfskin Store, poprzez oficjalny sklep internetowy na stronie www.sklep.jack-wolfskin.pl, bądź u jednego z Partnerów Konkursu – adresy salonów podane zostaną na stronie www.go-backpack.pl w zakładce „Partnerzy”. (Dla każdego zakupionego produktu można dokonać tylko jednego zgłoszenia konkursowego).

4.2 Odebranie flagi GO BACK PACK oraz zachowanie dowódu zakupu plecaka.

4.3 Wykonanie zdjęcia lub nagranie wideo z podróży, na którym będą widoczne flaga oraz zakupiony plecak.

4.4 Zarejestrowanie się na www.go-backpack.pl. Na platformie konkursowej należy:

A) wypełnić formularz rejestracyjny dostępny online tj: dane osobowe oraz dodać pracę konkursową rozumianą jako foto/wideo/relację z odbytej podróży na której zaprezentowane będą: plecak i flaga konkursowa w podróżniczej scenerii.

- zdjęcie o wadze do 5 MB lub

- link url do trwającego 30-60 sekund filmu własnego autorstwa - pokazującego swoje doświadczenia w podróży, zamieszczonego na portalu YouTube;

B) podać lokalizację podróży oraz załączyć dowód (skan/zdjecie paragonu/faktury) zakupu plecaka;

4.5 Potwierdzeniem udziału w konkursie jest ukazanie się pracy konkursowej na stronie, w ciągu 3-5 dni roboczych, od daty załadowania przez Uczestnika pracy konkursowej w zakładce „zdjęcie/wideo”. Praca konkursowa ukaże się, jeżeli administrator konkursu zweryfikuje zgodność zgłoszenia z warunkami Regulaminu.

 1. Umieszczenie pracy konkursowej na portalu konkursowym równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Zamieszczona przez Uczestnika praca konkursowa:

5.1 Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, religijnych, politycznych, rasistowskich, seksistowskich, dyskryminujących oraz innych treści sprzecznych z prawem i dobrym obyczajem;

5.2 Nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów organizatorów;

5.3 Nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, artystycznych (w tym muzyki) i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;

 1. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika i jego pracy z Konkursu bez informowania go o tym.

 2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 4 oraz 5, stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Pracą konkursową”).

 3. Każdy Uczestnik może zgłosić po jednej pracy konkursowej powiązanej z jednym dowodem zakupu plecaka tj. paragonem/fakturą.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac, których forma, charakter i parametry będą złej jakości.

 5. Z chwilą przesłania pracy konkursowej, Uczestnik:

10.1 Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu;

10.2 Wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na Fanpage’u Organizatora, stronie internetowej oraz w informacjach prasowych;

10.3 Wyraża zgodę na przekazanie niematerialnych praw majątkowych do pracy konkursowej oraz ich użytkowanie przez Organizatora i Partnerów Konkursu w celach promocyjnych w mediach społecznościowych, materiałach drukowanych, na stronie internetowej i Internecie. Prawa te przekazane zostaną na czas nieokreślony, bez konieczności informowania o tym Autora pracy konkursowej.

 1. Organizator, w przypadku wątpliwości, zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wieku i tożsamości Uczestnika, poprzez złożenie ważnego dokumentu tożsamości.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginalnych paragonów zakupu i ich sprawdzenia. Prawo do uczestnictwa jest nieważne, jeśli produkt w trakcie trwania Konkursu zostanie zwrócony (dotyczy to także roszczeń gwarancyjnych w trakcie trwania Konkursu).

 3. Zgłoszenia zawierające nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub nieuczciwe informacje, a także niekompletne dokumenty są wyłączone z udziału i nie będą przetwarzane.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne lub inne, niezależnie od tego, czy wynika to z sieci, strony internetowej, problemów z komputerem itp., które uniemożliwiają wzięcie udziału w Konkursie.

III. Kryterium wyboru Zwycięzców

 1. Czas trwania Konkursu wraz ze swoją pulą nagród podzielony został na miesiące – zwane dalej rundą.

I runda – 25.04.2018 – 31.05.2018

II runda – 01.06.2018 – 30.06.2018

III runda – 01.07.2018 – 31.07.2018

IV runda – 01.08.2018 – 31.08.2018

 1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby wytypowane przez Jury Organizatora spośród wszystkich zamieszczonych prac konkursowych, zgodnych z wytycznymi zamieszczonymi w Regulaminie. W skład jury wejdą minimum trzy osoby z ramienia Organizatora.

 2. Kryteriami wyboru zwycięskich prac będą: estetyka, oryginalność, oraz kreatywność autora. Jury wybiera Zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja jury jest niepodważalna.

 3. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu każdego kolejnego miesiąca konkursowego (I tydz. czerwca, lipca, sierpnia, września) poprzez wyłonienie Zwycięskich prac konkursowych. Prace te zostaną opublikowane na www.go-backpack.pl w zakładce „Zwycięzcy”.

 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, w terminie do 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

IV. Nagrody

 1. Nagrodą dla każdego Zwycięzcy danego miesiąca jest jednorazowy bon o wartości nominalnej zakupionego plecaka do wykorzystania na zakupy w sklepie, w którym zakupił plecak konkursowy.

 2. W przypadku, jeśli wartość plecaka przekracza 760 złotych, organizator Konkursu ma prawo odliczyć od nagrody – bonu, 10% jego wartości w celu opłacenia podatku od nagrody w stosownym do tego Urzędzie Skarbowym.

 3. Organizator uzależnia liczbę nagród od ilości zgłoszeń konkursowych na każdą rundę. Łączna liczba przewidzianych nagród (bonów) na każdą rundę wynosi maksymalnie 25 zgłoszonych, zaakceptowanych i wyłonionych danego miesiąca prac konkursowych.

Liczba nagród wyniesie nie mniej niż 10 każdego miesiąca i nie więcej niż 100 przez cały okres trwania Konkursu.

Przykładowa, łączna pula w trwającym w miesiącach maj – sierpień Konkursie, wynosić będzie proporcjonalnie:

500 zgłoszonych prac konkursowych = 50 Zwycięzców

1000 zgłoszonych prac konkursowych = 100 Zwycięzców.

 1. Nagroda w postaci bonu na zakupy, będzie mogła zostać odebrana w salonie w którym został dokonany zakup już na 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników. Możliwość odbierania bonów wynosi 1 miesiąc. Ważność bonu: 30.12.2018r.

 2. W przypadku sklepów internetowych Jack Wolfskin oraz e-Horyzont, bony zostaną wysłane drogą mailową, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów ze Zwycięzcami.

 3. Nagrody zostaną zrealizowane przez profesjonalne podmioty, świadczące usługi w zakresie dotyczącym nagród.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności zrealizowania nagrody - w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą (np. błędny e-mail) Konkursu w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania informacji o Zwycięzcy. W takiej sytuacji zostanie wyłoniony kolejny Zwycięzca Konkursu.

 5. Nie ma możliwości wymiany nagrody – bonu na ekwiwalent pieniężny.

 6. Jeżeli wartość zakupów będzie wyższa bądź niższa od wartości bonu, strata z tego tytułu, bądź obowiązek dopłaty przypada na Zwycięzcę – właściciela bonu.

 7. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.

 8. Zwycięzca Konkursu nie ponosi kosztów związanych z opodatkowaniem nagrody.

V. Polityka Prywatności

 1. Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Uczestników Konkursu. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 2. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby biorące udział w organizacji Konkursu.

 3. Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma do nich dostęp w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów udziału w Konkursie i przyznania nagrody.

 4. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w trakcie trwania Konkursu, zgłoszenie Uczestnika do Konkursu zostanie wycofane.

 5. Wszelkie dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu okresu Konkursowego.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Partnerów konkursu oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.

 3. Wszelkie wątpliwości w związku z treścią i warunkami Konkursu wyjaśnia Organizator, te też należy zgłaszać w formie elektronicznej w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na www.go-backpack.pl przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego tygodnia od daty jego zakończenia.

 4. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.